Sielkunde en Psigiatrie

Intrapersoonlike konflik

Intrapersoonlike konflik - dit is 'n moeilik opgeloste teenstrydigheid wat binne 'n persoon voorkom. Die intrapersoonlike sielkundige konflik word deur die individu ervaar as 'n ernstige probleem van sielkundige inhoud wat vinnige oplossing vereis. Hierdie soort konfrontasie kan gelyktydig die proses van selfontwikkeling versnel, die persoon dwing om hul eie potensiaal te mobiliseer en die individu te benadeel, die proses van selfkennis te vertraag en selfbevestiging tot 'n einde te bring. Intra-persoonlike konflik ontstaan ​​in toestande wanneer ewe belangrike en teenoorgestelde belange, impulse en behoeftes bots met mekaar in die menslike verstand.

Die konsep van intrapersoonlike konflik

Die interne konfrontasie van die individu word konfrontasie genoem, wat ontstaan ​​in die psige van die persoonlikheid, wat 'n botsing is van teenstrydige, dikwels teenoorgestelde gerigte motiewe.

Hierdie tipe konfrontasie is eie aan 'n aantal spesifieke eienskappe. Kenmerke van intrapersoonlike konflik:

 • die ongewone struktuur van die konflik (intrapersoonlike konfrontasie het geen vakke van interaksie, verteenwoordig deur individue of groepe mense nie);
 • latensie, afgesluit in die moeilikheid om interne teenstrydighede te identifiseer, omdat die individu dikwels nie besef dat hy in 'n konfrontasie toestand is nie, kan hy ook sy eie staat onder die dekmantel van euforie of kragtige aktiwiteit versteek;
 • spesifisiteit van die vorme van manifestasie en voorkoms, aangesien die interne konfrontasie voortgaan in die vorm van komplekse ervarings en vergesel word van: vrees, depressiewe state, stres.

Die mees aktiewe probleem van intrapersoonlike konflik is ontwikkel in die Westerse sielkundige wetenskap. Sy wetenskaplike motivering is onlosmaaklik verbind met die stigter van die psigoanalitiese teorie, Z. Freud.

Alle benaderings en konsepte van intrapersoonlike konflik word bepaal deur die besondere begrip van die inhoud en essensie van die persoonlikheid. As gevolg van die begrip van die persoonlikheid wat in verskillende sielkundige skole gevorm is, kan 'n mens verskeie basiese benaderings tot die oorweging van interne konfrontasie uitwys.

Freud het bewyse van die biopsigologiese en biososiale inhoud van die intrapersoonlike konfrontasie aangehaal. In wese is die menslike psige teenstrydig. Haar werk word geassosieer met konstante spanning en die oorkoming van die konflik wat ontstaan ​​tussen 'n individu se biologiese begeertes en sosiokulturele houdings, tussen onbewustelike inhoud en bewussyn. Dit is juis in teenstrydigheid en onveranderlike konfrontasie dat die hele essensie van die intrapersoonlike konfrontasie, volgens Freud se konsep, lê.

Die konsep wat beskryf is, is verder ontwikkel in die geskrifte van sy volgelinge: C. Jung en C. Horney.

Die Duitse sielkundige K. Levin het sy eie konsep van intrapersoonlike konflik genoem "veldteorie" genoem, waarvolgens die innerlike wêreld van 'n individu gelyktydig onder die invloed van poolkragte val. Die mens moet van hulle kies. Albei sulke kragte kan positief of negatief wees, een van hulle kan ook negatief wees, en die ander positief. K. Levin beskou die hoofvoorwaardes vir die ontstaan ​​van die konflik as pariteit en gelyke belang van sulke magte vir die individu.

K. Rogers het geglo dat die ontstaan ​​van 'n interne konflik die gevolg was van die teenstrydigheid tussen die idees van die vak en sy begrip van die ideale "ek". Hy was oortuig dat so 'n wanverhouding ernstige geestesversteurings kan veroorsaak.

Die konsep van intrapersoonlike konfrontasie wat deur A. Maslow ontwikkel is, is baie gewild. Hy het aangevoer dat die struktuur van persoonlike motivering gebaseer is op 'n hiërargie van behoeftes, waarvan die hoogste die behoefte is aan selfverwesenliking. Vandaar dat die hoofrede vir die opkoms van intrapersoonlike konflikte die gaping is tussen die begeerte vir selfverwesenliking en die resultaat wat behaal word.

Die konsepte van intrapersoonlike konflik tussen A. Luria, V. Merlin, F. Vasilyuk en A. Leontiev kan onderskei word tussen Sowjet-sielkundiges wat 'n beduidende bydrae tot die ontwikkeling van teorieë van konfrontasies gemaak het.

Luria beskou intrapersoonlike konfrontasie as 'n botsing van twee teenoorgestelde gerigte, maar gelyk aan sterkte, neigings. V. Merlin - as gevolg van ontevredenheid met diep huidige persoonlike motiewe en verhoudings. F. Vasilyuk - as 'n konfrontasie tussen twee interne motiewe wat vertoon word in die bewussyn van die persoonlikheid van die individu as onafhanklike teenoorgestelde waardes.

Die probleem van intrapersoonlike konflik is deur Leontiev beskou as 'n heeltemal normale verskynsel. Hy het geglo dat interne opposisie eie aan die struktuur van persoonlikheid is. Elke persoon is teenstrydig in sy struktuur. Dikwels word die resolusie van sulke teenstrydighede in die eenvoudigste variasies gemaak en lei dit nie tot die opkoms van intrapersoonlike konflik nie. Soms is die resolusie van die konflik verder as die grense van die eenvoudigste vorme, en word die belangrikste. Die gevolg hiervan en word intrapersoonlike konfrontasie. Hy het geglo dat interne konflik die gevolg is van die stryd van die individu se motiveringskursusse wat deur hiërargie bepaal word.

A. Adler beskou die minderwaardigheidskompleks as die basis vir die opkoms van interne konflikte wat in die kinderjare onder die druk van 'n ongunstige sosiale omgewing voorkom. Daarbenewens het Adler ook die hoofmetodes van die oplossing van interne konfrontasie beklemtoon.

E. Fromm, wat intrapersoonlike konfrontasie verduidelik, het die teorie van "eksistensiële digotomie" voorgestel. Sy konsep het gesê dat die oorsake van interne konflikte in die digotome aard van die individu lê, wat gevind word in die probleme van: die probleem van beperkte menslike lewe, lewe en dood, ens.

E. Erickson in sy eie konsep van die stadiums van psigososiale persoonlikheidsvorming, het die idee gestel dat elke ouderdomsfase gemerk word deur 'n gunstige oorwinning van 'n krisis gebeurtenis of 'n ongunstige een.

Met 'n suksesvolle uitgang, is daar 'n positiewe persoonlike ontwikkeling, die oorgang na die volgende lewensperiode met nuttige voorvereistes vir sy gunstige oorwinning. In die geval van onsuksesvolle uittrede uit 'n krisissituasie, beweeg 'n individu na 'n nuwe tydperk van sy eie lewe met die komplekse van die vorige stadium. Erikson het geglo dat dit byna onmoontlik was om veilig deur al die stadiums van ontwikkeling te gaan. Daarom ontwikkel elke individu voorvereistes vir die opkoms van intrapersoonlike konfrontasie.

Oorsake van intrapersoonlike konflik

Intra-persoonlike sielkundige konflik het drie soorte oorsake, wat die voorkoms daarvan veroorsaak:

 • interne, dit is die redes wat verborge is in die teenstrydighede van die individu;
 • eksterne faktore as gevolg van die status van die individu in die samelewing;
 • eksterne faktore as gevolg van die status van die individu in 'n bepaalde sosiale groep.

Al die vermelde tipes oorsake is onderling verwant, en hulle differensiasie word as voorwaardelik beskou. So, byvoorbeeld, interne faktore wat konfrontasie veroorsaak, is die gevolg van die interaksie van 'n individu met 'n groep en samelewing, en verskyn nie uit nêrens nie.

Interne voorwaardes vir die opkoms van intrapersoonlike konfrontasie is gewortel in die opposisie van verskeie persoonlike motiewe, in die teenstrydigheid van sy interne struktuur. 'N Persoon is meer geneig tot interne konflikte wanneer haar innerlike wêreld kompleks is, gevoelens van waarde en die vermoë om self-analise te ontwikkel, word ontwikkel.

Intra-persoonlike konflik vind plaas wanneer daar teenstrydighede is:

 • tussen sosiale norm en behoefte;
 • onenigheid van behoeftes, motiewe, belange;
 • Konfrontasie van sosiale rolle (intrapersoonlike konflik voorbeeld: dit is nodig om 'n dringende bevel by die werk te vervul en terselfdertyd moet die kind opgeneem word vir opleiding);
 • teenstrydigheid met sosiokulturele waardes en beginsels, byvoorbeeld, is dit nodig om die plig te beskerm om die Moederland te beskerm tydens die oorlog en die Christelike gebod "Jy mag nie doodslaan nie."

Vir die oorsprong van die konflik binne die individu moet hierdie teenstrydighede 'n diep betekenis vir die individu hê, anders sal hy nie vir hulle belangrik wees nie. Daarbenewens moet verskillende aspekte van die teenstrydighede in die intensiteit van hul eie impak op die individu gelyk wees. Andersins, sal 'n individu uit twee goedere meer en minder kies - van "twee euwels." In hierdie geval sal interne konfrontasie nie ontstaan ​​nie.

Eksterne faktore wat die opkoms van intrapersoonlike konfrontasie veroorsaak as gevolg van: persoonlike status in die groep, organisasie en samelewing.

Die redes vir die posisie van die individu in 'n bepaalde groep is baie uiteenlopend, maar hulle word verenig deur die onmoontlikheid om verskillende belangrike motiewe en behoeftes te bevredig wat betekenis en diep betekenis vir die individu in 'n bepaalde situasie het. Hieruit kan ons vier variasies van situasies onderskei wat die opkoms van intrapersoonlike konflik veroorsaak:

 • fisiese struikelblokke wat die bevrediging van basiese behoeftes voorkom (intrapersoonlike konflik is 'n voorbeeld: 'n gevangene aan wie sy sel nie vrye beweging toelaat nie);
 • die gebrek aan 'n voorwerp wat nodig is om 'n waargenome behoefte te bevredig (byvoorbeeld, 'n persoon drome in 'n vreemde stad oor 'n koppie koffie, maar dit is te vroeg en alle kafeteria is gesluit);
 • biologiese hindernisse (individue met fisiese gestremdhede of oligofrenie, waarin die hindernis in die menslike liggaam self nes);
 • sosiale omstandighede is die hoof oorsaak van die meeste intrapersoonlike botsings.

Op die vlak van organisasie kan die oorsake wat die manifestasie van intrapersoonlike konflik veroorsaak, deur die volgende tipes teenstrydighede voorgestel word:

 • tussen oormatige verantwoordelikheid en beperkte regte vir die implementering daarvan (die persoon is oorgeplaas na 'n bestuursposisie, uitgebreide funksies, maar die regte bly oud);
 • tussen swak werksomstandighede en streng werkvereistes;
 • tussen twee onverenigbare take of take;
 • tussen die streng vasgestelde raamwerk van die taak en die vaag voorgeskrewe meganisme vir die implementering daarvan;
 • tussen die vereistes van die beroep, tradisies, norme gevestig in die maatskappy en individuele behoeftes of waardes;
 • tussen die begeerte na kreatiewe selfverwesenliking, selfbevestiging, loopbaan en die potensiaal om dit binne die organisasie te doen;
 • konfrontasie veroorsaak deur teenstrydige sosiale rolle;
 • tussen die strewe na wins en morele waardes.

Eksterne faktore as gevolg van persoonlike status in die samelewing word geassosieer met verskille wat ontstaan ​​op die vlak van die openbare makro sisteem en bestaan ​​uit die aard van die sosiale stelsel, die struktuur van die samelewing en die politieke en ekonomiese lewe.

Soorte intrapersoonlike konflikte

Die klassifikasie van interne konfrontasie volgens tipes is deur K. Levin voorgestel. Hy het 4 tipes aangedui, naamlik ekwivalent (eerste tipe), noodsaaklik (tweede), ambivalent (derde) en frustrerend (vierde).

Ekwivalente tipe - konfrontasie ontstaan ​​wanneer die vak twee of meer beduidende funksies vir hom moet verrig. Hier is die gewone model om teenstrydighede op te los, 'n kompromie, dit is 'n gedeeltelike vervanging.

Die belangrike tipe konflik word waargeneem wanneer die onderwerp ewe onaantreklik besluite vir hom moet maak.

Ambivalent tipe - 'n botsing vind plaas wanneer soortgelyke aksies en resultate ewe verlei en afstoot.

Frustrerende tipe Die eienaardighede van die intrapersoonlike konflik van die frustrerende tipe bestaan ​​uit die afkeuring van die samelewing, die teenstrydigheid met die aanvaarde norme en beginsels, die gewenste resultaat en dienooreenkomstig die aksies wat nodig is om die gewenste te bereik.

Benewens die bostaande sistematisering, is daar 'n klassifikasie waarvan die basis die waarde-motiveringsfeer van die persoonlikheid is.

Motiverende konflik vind plaas wanneer twee ewe positiewe tendense, onbewuste aspirasies, in konflik kom. 'N Voorbeeld van hierdie soort konfrontasie is die Buridan-donkie.

Morele teenstrydigheid of normatiewe konflik word gebore wanneer daar verskille is tussen aspirasies en pligte, persoonlike aanhangsels en morele houdings.

Die botsing van 'n individu se begeertes met die werklikheid, wat hul tevredenheid sluit, veroorsaak die ontstaan ​​van 'n konflik van onvervulde begeertes. Byvoorbeeld, dit lyk asof die onderwerp weens fisieke onvolkomenhede nie sy aspirasie kan vervul nie.

Rol intrapersoonlike konflik is angs veroorsaak deur die onvermoë om gelyktydig verskeie rolle te speel. Dit kom ook voor as gevolg van verskille in die begrip van die individuele behoeftes vir die implementering van een rol.

'N Aanpassingskonflik word gekenmerk deur die teenwoordigheid van twee betekenisse: in breë sin is dit 'n teenstrydigheid wat veroorsaak word deur die wanbalans tussen die individu en die omliggende werklikheid. In 'n noue sin is dit 'n botsing wat veroorsaak word deur 'n oortreding van die sosiale of professionele aanpassingsproses.

Die konflik van onvoldoende selfbeeld kom voort uit die teenstrydigheid tussen persoonlike aspirasies en die beoordeling van jou eie potensiaal.

Die oplossing van intrapersoonlike konflik

Volgens A. Adler kom die ontwikkeling van die karakter van die individu voor die ouderdom van vyf voor. Op hierdie stadium voel die baba die impak van baie negatiewe faktore wat die opkoms van 'n minderwaardigheidskompleks tot gevolg het. In die latere lewe toon hierdie kompleks 'n beduidende impak op die persoonlikheids- en intrapersoonlike konflik.

Adler beskryf nie net die meganismes wat die opkoms en manifestasie van intrapersoonlike konflik verduidelik nie, maar ook maniere om sulke interne teenstrydighede (vergoeding vir 'n minderwaardigheidskompleks) te oorkom. Hy het twee sulke metodes geïdentifiseer. Die eerste is om sosiale gevoel en belangstelling te genereer. As uiteindelik word 'n ontwikkelde sosiale gevoel in die professionele sfeer geopenbaar, voldoende interpersoonlike verhoudings. 'N Persoon kan ook 'n "onontwikkelde" sosiale gevoel ontwikkel wat verskillende negatiewe vorme van intrapersoonlike konflik het: alkoholisme, misdaad, dwelmverslawing. Die tweede is om jou eie potensiaal te stimuleer om beterheid oor die omgewing te behaal. Dit kan die volgende vorme van manifestasie hê: Toereikende vergoeding (toevalligheid van die inhoud van sosiale belange met superioriteit), oorvergoeding (hipertrofiese ontwikkeling van een van sommige vermoëns) en denkbeeldige vergoeding (siekte, huidige omstandighede of ander faktore wat onafhanklik van die individu is, vergoed vir die minderwaardigheidskompleks).

M. Deutsch, die stigter van die motiverende benadering tot interpersoonlike konflik, het maniere geïdentifiseer om die intrapersoonlike konfrontasie te oorkom, gebaseer op die besondere van hul "realms van die werklikheid" waarna hy verwys het:

 • die objektiewe situasie van konfrontasie, wat die grondslag van die teenstrydigheid is;
 • konflikgedrag, wat 'n manier van interaksie tussen die onderwerpe van 'n konflikkonflikasie is, voortspruitend uit die bewustheid van 'n konfliksituasie.

Maniere om interne konfrontasie te oorkom, is oop en latent.

Oop paaie stel voor:

 • individuele besluitneming;
 • beëindiging van twyfel;
 • oplossing vir die oplossing van die probleem.

Latente vorme van intrapersoonlike konflik sluit in:

 • simulasie, pyniging, histerie;
 • sublimasie (oorgang van geestelike energie na ander areas van funksionering);
 • vergoeding (aanvulling van die verlore deur die verkryging van ander doelwitte en gevolglik die resultate);
 • ontsnap uit die werklikheid (fantasie, drome maak);
 • nomadisme (verandering van professionele sfeer, woonplek);
 • rasionalisasie (selfregverdiging met behulp van logiese gevolgtrekkings, 'n gefokusde keuse van argumente);
 • neurastenie;
 • idealisering (losmaking van die werklikheid, abstraksie);
 • regressie (onderdrukking van begeertes, beroep op primitiewe gedragsvorme, vermyding van verantwoordelikheid);
 • euforie (uitvoerbare pret, vreugdevolle staat);
 • differensiasie (geestelike skeiding van gedagtes van die skrywer);
 • projeksie (die begeerte om van negatiewe eienskappe ontslae te raak deur hulle aan 'n ander toe te ken).

Om die persoonlikheids- en intrapersoonlike konflik te analiseer, om die sielkundige probleme te verstaan ​​om konflikte te genereer en te oorkom, is nodig vir verdere suksesvolle ontwikkeling van kommunikasievaardighede, bekwame oplossing van situasies van konfrontasie in interpersoonlike interaksie en groepskommunikasie.

Gevolge van intrapersoonlike konflikte

Daar word geglo dat intrapersoonlike konflik 'n onlosmaaklike element van die vorming van die psige van die individu is. Daarom kan die gevolge van interne konfrontasies 'n positiewe aspek (dit is produktief) vir 'n individu sowel as 'n negatiewe (dit wil sê persoonlike strukture vernietig) dra.

Positief is die konfrontasie, wat die maksimum ontwikkeling van opponerende strukture het en gekenmerk word deur minimale persoonlike koste vir sy besluit. Een van die gereedskap vir die harmonisering van persoonlike ontwikkeling is opbouende intrapersoonlike konfrontasie. Die onderwerp is slegs in staat om sy persoonlikheid te erken deur middel van die oplossing van interne opposisie- en intrapersoonlike konflikte.

Intra-persoonlike konfrontasie kan help om voldoende selfbeeld te ontwikkel, wat op sy beurt bydra tot persoonlike selfverwesenliking en selfkennis.

Interne konflikte word as vernietigend of negatief beskou, wat die persoonlikheidsverdeling vererger, in krisisse verander of bydra tot die vorming van neurotiese reaksies.

Akute interne konfrontasies lei dikwels tot die vernietiging van bestaande interpersoonlike interaksie by die werk of verhoudings in die familiekring. As 'n reël word dit oorsake van verhoogde aggressiwiteit, angs, angs, geïrriteerdheid tydens kommunikatiewe kommunikasie-interaksie. Langdurige intrapersoonlike konfrontasie op sigself verberg die bedreiging vir besigheidsverrigting.

Daarbenewens word intrapersoonlike konfrontasies gekenmerk deur 'n neiging om te escalateer in neurotiese konflikte. Konflikte wat kenmerkend is van konflikte kan in 'n bron van siektes omskep word as hulle sentraal staan ​​in die stelsel van persoonlike verhoudings.

Загрузка...

Kyk na die video: Laat val die flitslig op die emosies wat moeilike mense by jou ontlok. nr (September 2019).